Right to Information Act - 2005
--
 • Notification Under Section 4 (1) (B)-As on 18-01-2018Kannada - English
 • Notification Under Section 4 (1) (B)-As on 01-01-2017Kannada - English
 • Notification Under Section 4 (1) (A)-As on 23-04-2016Kannada - English
 • Mc-Gann Hospital RTI Notification Under Section 4 (1) (A)-As on 18-01-2018English
 • Mc-Gann Hospital RTI Notification Under Section 4 (1) (A)-As on 01-01-2017English
 • Mc-Gann Hospital RTI Notification Under Section 4 (1) (A)-As on 25-04-2016English
Download Application

ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2005gÀ 6(1) ªÀÄvÀÄÛ 7(1) £Éà ¥ÀæPÀgÀtgÀzÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀPÀAqÀAvÉ PÁt§ºÀÄzÁVzÉ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 1.  

ಡಾ. ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಬಿ. ಜಿ.
ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÉÄîä£À« C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
¤zÉðñÀPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜ,
¸ÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛ, ²ªÀªÉÆUÀÎ – 577 201

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå : 08182-229933

2 .

ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಫ್. ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj,
ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜ,
¸ÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛ, ²ªÀªÉÆUÀÎ – 577 201

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå : 08182-264101

3. 

²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃeÁ ¨Á¬Ä ©. 
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj,
DyðPÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜ,
¸ÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛ, ²ªÀªÉÆUÀÎ – 577 201

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå : 08182-264102

 

 • ¥Àæw C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ «¼Á¸À, zÀÆgÀªÁt / ¸ÀAZÁj zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ªÀiÁ»w E®èªÁzÀgÀÆ D CfðAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉüÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä 30 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ  PÁ®ªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w/£ÀPÀ®Ä ¥ÀæwUÀ½UÉ vÀUÀ®ÄªÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ»w «¨sÁUÀzÀ°è vÁªÀÅ PÉýzÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MzÀV¸À¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è D C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÉÆzÀ®£Éà ªÉÄîä£À«zÁgÀjUÉ C¦Ã®Ä ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಬೋಧನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 1.  

ಡಾ. ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಬಿ. ಜಿ.
ಮೊದಲನೆಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577 201

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå : 08182-229933

2 .

ಡಾ. ಟಿ. ಬಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಬೋಧನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-271566

3. 

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ವಾಸುದೇವ  
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj,
DyðPÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£ÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÉÜ,
¸ÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛ, ²ªÀªÉÆUÀÎ – 577 201

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå : 08182-264102

 

 • ¥Àæw C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÀÄ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ «¼Á¸À, zÀÆgÀªÁt / ¸ÀAZÁj zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ªÀiÁ»w E®èªÁzÀgÀÆ D CfðAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉüÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä 30 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ  PÁ®ªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w/£ÀPÀ®Ä ¥ÀæwUÀ½UÉ vÀUÀ®ÄªÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ»w «¨sÁUÀzÀ°è vÁªÀÅ PÉýzÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MzÀV¸À¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è D C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÉÆzÀ®£Éà ªÉÄîä£À«zÁgÀjUÉ C¦Ã®Ä ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

 

Department Wise details: (pdf )

 

 
© Copyright - SHIMS-SHIMOGA . All rights reserved.
::: :::