ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ : 16-11-2019]
Provisional Selection list of Appointment of Assistant Professors at SIMS [Recruitment Notification dated :16-11-2019]