ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಣಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

SIMS Invites for providing Man Power services for a period of One Year.

Last Date for E-Tender Submission : 21-08-2020
E-Tender Portal : eproc.karnataka.gov.in

TENDER NOTIFICATION