ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು 2021 ರ ಅನ್ವಯ SIMS ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರು, ದಿನಾಂಕ 31-12-2020 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ  ಚರ  / ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-05-2021 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

ಸುತ್ತೋಲೆ 

ಆಸ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ