ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂರ್ದಶನದ ಆಧಿಸೂಚನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ