ದಿನಾಂಕ 05-07-2021 ರಂದು ಸಿಮ್ಸ್ ನ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನ ದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ 05.07.2021_ರೇಡಿಯಾಲಜಿ _ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ_ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ