ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಭ್ಯಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ; 05.07.2021ರ ಬೆಳ್ಳಗೆ 8.30ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. || Submission of application for the recruitment of teaching staff in the Radiology department SIMS Shimoga is extended up to 05.07.2021 (at 8.30 am)